Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol voor Civiele Technieken de Boer bv. Opdrachtgevers stellen dan ook steeds vaker eisen op het gebied van duurzaamheid. Een toonaangevend voorbeeld is de spoorbeheerder ProRail, die de CO2-prestatieladder heeft ontwikkeld. Daarbij wordt aan inschrijvers op een tender een fictieve korting toegekend, indien de aanbieder in kwestie aantoonbaar maatregelen heeft genomen om de CO2-uitstoot te verminderen en initiatieven heeft genomen om binnen de sector tot verdere reductie te komen. Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is hierin de onafhankelijke eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder en verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van het certificeringschema voor Civiele Technieken de Boer bv.
 
Hieronder staan de cijfers en doelstellingen van Civiele Technieken de Boer bv weergegeven:

Organizational boundaries


Het CO2-Bewust certificaat is verleend aan de Marconi Holding bv, waar Civiele Technieken de Boer bv en Rijnstaal Alphen bv samen onderdeel van uitmaken conform het volgende organogram.
Oragnizational boundaries

3.A.1 Carbon Footprints Civiele technieken de Boer bv

3.A.1 Carbon Footprints Marconi Holding bv

3.B.1 Reductiedoelstellingen


Onze meetbare hoofddoelstelling is om diverse energiebesparingsmaatregelen te nemen en daarmee de CO2-uitstoot voor Marconi Holding bv over een periode van 3 jaar 7% te verlagen ten opzichte van het nieuwe referentiejaar. Dat houdt dus in 7% reductie in 2023 H1. Deze reductie zal voornamelijk behaald moeten worden in scope 1 en scope 3, daar we met de bouw van het nieuwe pand nagenoeg geen CO2-uitstoot hebben in scope 2 per 2020 H1.
 
Scope 1
Voor Scope 1 is de subdoelstelling om de CO2-uitstoot tot 2023 H1 met 5% te verlagen ten opzichte van 2019 H2 en 2020 H1.

Om deze doelstellingen te bereiken, zijn de volgende maatregelen opgesteld voor scope 1, met name het brandstofverbruik van auto’s, materieel en goederenvervoer.
– Bij aanschaf van nieuwe personenauto’s kiezen voor een maximale CO2 uitstoot per categorie volgens het autoregelement.
– Stimuleren om de keuze te maken voor EV’s
– Bij de aanschaf van nieuwe bestelbussen kiezen voor maximale CO2 uitstoot van 147 gr/km
– Voor het goederenvervoer zoveel mogelijk gebruik maken van Diesel B20 en in de toekomst HVO (100% biodiesel)
– Oude vrachtauto vervangen door een zuinigere vrachtauto (DAF XF95)
 
Scope 2
Met de bouw van ons nieuwe pand zijn er op het gebied van CO2 uitstoot grote stappen gemaakt. Zo beschikt het pand over een warmtepomp en daarmee is het pand gas-loos. De stroom die geleverd wordt is per 202 0H1 100% Nederlandse wind er heeft hiermee dus ook geen CO2 uitstoot. Het pand is dus CO2-neutraal en hier zijn verder geen reducties meer te behalen.
Wat echter wel nog mogelijk is, is het terug dringen van de KWh die afgenomen worden van het net. De doelstelling voor scope 2 is dan ook om de KWh met 50% terug te dringen in 2023 H2 ten opzichte van het referentie jaar.
Om deze doelstellingen te bereiken, worden de volgende maatregelen opgesteld:
– Het plaatsen van ca. 1.000 zonnepanelen op het dak (opbrengst ca. 340.000 kWh/jaar)
 
Scope 3
Voor Scope 3 is de subdoelstelling om de CO2-uitstoot tot 2023 H1 met 2% te verlagen ten opzichte van 2019 H2 en 2020 H1.

Om deze doelstellingen te bereiken, zijn de volgende maatregelen opgesteld voor scope 3, met name het terugdringen van de prive km’s en de zakelijke vlieg km’s
– Meer afspraken bijwonen op afstand. Via bijvoorbeeld een medium als Microsoft Teams.

3.B.2 Beleidsverklaring


Civiele technieken de Boer bv wil milieuvriendelijk en duurzaam bouwen, dat wil zeggen bewust blijven werken aan het vermijden van milieuonvriendelijke effecten, zowel op de bouwplaatsen als op kantoor, dit geheel minimaal binnen het kader van de wettelijk gestelde milieu-eisen. Civiele technieken de Boer bv heeft inzicht in haar Carbon Footprint en communiceert hier zowel intern als extern over. Dit met als doelstelling energiebesparing te realiseren en daarmee de uitstoot van CO2 zoveel mogelijk te beperken.
 
Het KAM-beleid van Civiele technieken de Boer bv wordt jaarlijks vanuit de managementbeoordeling vertaald in een taakstellend beleidsplan. In het verslag van de managementbeoordeling en het beleidsplan worden concrete verbeterdoelstellingen uitgewerkt op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu (inclusief de energiebesparings- en CO2-reductiedoelstellingen).

3.C.1 Nieuwsbrieven


Een belangrijk onderdeel van de prestatieladder is het transparant communiceren, zowel intern als extern, van het beleid, de reductiedoelstellingen, de behaalde resultaten en eventuele maatregelen. Ook het analyseren en ontdekken van trends binnen het bedrijf zijn interessant om mee te kunnen bijsturen.
In dat kader publiceren wij hieronder de uitgegeven nieuwsbrieven:
 
Nieuwsbrief 22-2021H1
Nieuwsbrief 15 (1e helft 2017)
Nieuwsbrief 16 (2e helft 2017)
Nieuwsbrief 17 (1e helft 2018)
Nieuwsbrief 18 (2e helft 2018)
Nieuwsbrief 19 (1e helft 2019)
Nieuwsbrief 20 (2e helft 2019)
Nieuwsbrief 21(1e helft 2020)
Nieuwsbrief 22(2e helft 2020)

3.C.2 Communicatieplan


Communicatieschema
De commercieel directeur stelt jaarlijks in overleg met de projectleider CO2 een jaaragenda op voor periodieke communicatie (conform communicatieschema). Tevens worden de communicatie-documenten opgesteld. De commercieel directeur controleert de communicatiedocumenten op inhoud en vervolgens worden de communicatiedocumenten door de KAM-coördinator gepubliceerd.
Communicatieplan

3.D.1 Deelname aan initiatieven

Certificaat niveau 3