Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol voor Civiele Technieken de Boer bv. Opdrachtgevers stellen dan ook steeds vaker eisen op het gebied van duurzaamheid. Een toonaangevend voorbeeld is de spoorbeheerder ProRail, die de CO2-prestatieladder heeft ontwikkeld. Daarbij wordt aan inschrijvers op een tender een fictieve korting toegekend, indien de aanbieder in kwestie aantoonbaar maatregelen heeft genomen om de CO2-uitstoot te verminderen en initiatieven heeft genomen om binnen de sector tot verdere reductie te komen.
 
Hieronder staan de cijfers en doelstellingen van Civiele Technieken de Boer bv weergegeven:

Organizational boundaries


Het CO2-Bewust certificaat is verleend aan de Marconi Holding bv, waar Civiele Technieken de Boer bv en Rijnstaal Alphen bv samen onderdeel van uitmaken conform het volgende organogram.
Oragnizational boundaries

3.A.1 Carbon Footprints Civiele technieken de Boer bv

3.A.1 Carbon Footprints Marconi Holding bv

3.B.1 Reductiedoelstellingen


Energiemanagementprogramma
Onze meetbare hoofddoelstelling is om diverse energiebesparingsmaatregelen te nemen daarmee de CO2-uitstoot voor de Marconi Holding bv in 2018 met 2% te verlagen ten opzichte van het referentiejaar 2016, waarbij de CO2-uitstoot 386 ton bedroeg.
Vanaf 2019 zal er een nieuwe doelstelling gesteld worden.
 
Om deze langetermijnsdoelstelling te bereiken, zijn de volgende doelstellingen per jaar geformuleerd:
– In 2017 een CO2-reductie van 1% t.o.v. referentiejaar 2016.
– In 2018 een CO2-reductie van 1% t.o.v. referentiejaar 2016.
 
Scope 1
Voor Scope 1 is de subdoelstelling om de CO2-uitstoot tot 2016 jaarlijks met 1% te verlagen ten opzichte van 2016, waarbij de CO2-uitstoot 316 ton bedroeg. De doelstelling voor scope 1 luidt dan 1% reductie in 2017 en 2% in 2018.
 
Om deze doelstellingen te bereiken, zijn de volgende maatregelen opgesteld voor scope 1, met name het brandstofverbruik van auto’s en materieel:
– Bij aanschaf van nieuwe personenauto’s kiezen voor een A- of B-label.
– Bij aanschaf van nieuwe bestelbussen kiezen voor een model uit de top 10 zuinige bestelbussen.
– In kaart brengen van mogelijke bezuinigingen door energiezuinig materieel (vrachtauto’s).
– Gedragsverandering autorijden door personeel te informeren over energiezuinig gebruik van de auto’s.
 
Scope 2
Voor Scope 2 is de doelstelling om de CO2-uitstoot tot 2019 jaarlijks niet toe te laten nemen
Om deze doelstellingen te bereiken, blijven de volgende maatregelen gehandhaafd worden voor scope 2, met name het elektriciteits- en gasverbruik van onze vestigingen:
 
Om deze doelstellingen te bereiken, zijn de volgende maatregelen opgesteld voor scope 2, met name het elektriciteits- en gasverbruik van onze vestigingen:
– Het handhaven van groene stroom;
– Good housekeeping, d.w.z. verlichting en verwarming uitdoen in ruimtes waar niemand is, sensoren aanbrengen, etc.;
– In kaart brengen van mogelijke bezuinigingen door energiezuinige apparatuur, verlichting en verwarming;
– Analyseren van de bedrijfsruimte van Rijnstaal om vast te stellen waar kan worden bespaard op verlichting en stookkosten.

3.B.2 Beleidsverklaring


Civiele technieken de Boer bv wil milieuvriendelijk en duurzaam bouwen, dat wil zeggen bewust blijven werken aan het vermijden van milieuonvriendelijke effecten, zowel op de bouwplaatsen als op kantoor, dit geheel minimaal binnen het kader van de wettelijk gestelde milieu-eisen. Civiele technieken de Boer bv heeft inzicht in haar Carbon Footprint en communiceert hier zowel intern als extern over. Dit met als doelstelling energiebesparing te realiseren en daarmee de uitstoot van CO2 zoveel mogelijk te beperken.
 
Het KAM-beleid van Civiele technieken de Boer bv wordt jaarlijks vanuit de managementbeoordeling vertaald in een taakstellend beleidsplan. In het verslag van de managementbeoordeling en het beleidsplan worden concrete verbeterdoelstellingen uitgewerkt op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu (inclusief de energiebesparings- en CO2-reductiedoelstellingen).

3.C.1 Nieuwsbrieven


Een belangrijk onderdeel van de prestatieladder is het transparant communiceren, zowel intern als extern, van het beleid, de reductiedoelstellingen, de behaalde resultaten en eventuele maatregelen. Ook het analyseren en ontdekken van trends binnen het bedrijf zijn interessant om mee te kunnen bijsturen.
In dat kader publiceren wij hieronder de uitgegeven nieuwsbrieven:
 
Nieuwsbrief 15 (1e helft 2017)
Nieuwsbrief 16 (2e helft 2017)
Nieuwsbrief 17 (1e helft 2018)
Nieuwsbrief 18 (2e helft 2018)
Nieuwsbrief 19 (1e helft 2019)

3.C.2 Communicatieplan


Communicatieschema
De commercieel directeur stelt jaarlijks in overleg met de projectleider CO2 een jaaragenda op voor periodieke communicatie (conform communicatieschema). Tevens worden de communicatie-documenten opgesteld. De commercieel directeur controleert de communicatiedocumenten op inhoud en vervolgens worden de communicatiedocumenten door de KAM-coördinator gepubliceerd.
Communicatieplan

3.D.1 Deelname aan initiatieven

Certificaat niveau 3