Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol voor Civiele Technieken de Boer bv. Opdrachtgevers stellen dan ook steeds vaker eisen op het gebied van duurzaamheid. Een toonaangevend voorbeeld is de spoorbeheerder ProRail, die de CO2-prestatieladder heeft ontwikkeld. Daarbij wordt aan inschrijvers op een tender een fictieve korting toegekend, indien de aanbieder in kwestie aantoonbaar maatregelen heeft genomen om de CO2-uitstoot te verminderen en initiatieven heeft genomen om binnen de sector tot verdere reductie te komen.
 
Hieronder staan de cijfers en doelstellingen van Civiele Technieken de Boer bv weergegeven:

Organizational boundaries


Het CO2-Bewust certificaat is verleend aan de Marconi Holding bv, waar Civiele Technieken de Boer bv en Rijnstaal Alphen bv samen onderdeel van uitmaken conform het volgende organogram.
Oragnizational boundaries

3.A.1 Carbon Footprints Civiele technieken de Boer bv

3.A.1 Carbon Footprints Marconi Holding bv

3.B.1 Reductiedoelstellingen


Energiemanagementprogramma
Onze meetbare hoofddoelstelling is om diverse energiebesparingsmaatregelen te nemen en daarmee de CO2-uitstoot voor de Marconi Holding bv in 2016 met 15% te verlagen ten opzichte van het referentiejaar 2012, waarbij de CO2-uitstoot 384,6 ton bedroeg.
 
Om deze langetermijnsdoelstelling te bereiken, zijn de volgende doelstellingen per jaar geformuleerd:
-       In 2013 een CO2-reductie van 6% t.o.v. referentiejaar 2012.
-       In 2014 een CO2-reductie van 10% t.o.v. referentiejaar 2012.
-       In 2015 een CO2-reductie van 13% t.o.v. referentiejaar 2012.
 
Scope 1
Voor Scope 1 is de subdoelstelling om de CO2-uitstoot tot 2016 jaarlijks met 1% te verlagen ten opzichte van 2012, waarbij de CO2-uitstoot 295,9 ton bedroeg. De doelstelling voor scope 1 luidt dan 1% reductie in 2013, 2% in 2014, 3% in 2015 en 4% in 2016.
 
Om deze doelstellingen te bereiken, zijn de volgende maatregelen opgesteld voor scope 1, met name het brandstofverbruik van auto’s en materieel:
-       Bij aanschaf van nieuwe personenauto’s kiezen voor een A- of B-label.
-       Bij aanschaf van nieuwe bestelbussen kiezen voor een model uit de top 10 zuinige bestelbussen.
-       In kaart brengen van mogelijke bezuinigingen door energiezuinig materieel (vrachtauto’s).
-       Gedragsverandering autorijden door personeel te informeren over energiezuinig gebruik van de auto’s.
 
Scope 2
Voor Scope 2 is de doelstelling om de CO2-uitstoot tot 2016 jaarlijks met 12,5% te verlagen ten opzichte van 2012, waarbij de CO2-uitstoot 88,7 ton bedroeg. De doelstelling voor scope 2 luidt dan 12,5% reductie in 2013, 25% in 2014, 37,5% in 2015 en 50% in 2016.
 
Om deze doelstellingen te bereiken, zijn de volgende maatregelen opgesteld voor scope 2, met name het elektriciteits- en gasverbruik van onze vestigingen:
-       Het overstappen van grijze stroom naar groene stroom;
-       Good housekeeping, d.w.z. verlichting en verwarming uitdoen in ruimtes waar niemand is, sensoren aanbrengen, etc.;
-       In kaart brengen van mogelijke bezuinigingen door energiezuinige apparatuur, verlichting en verwarming;
-       Analyseren van de bedrijfsruimte van Rijnstaal om vast te stellen waar kan worden bespaard op verlichting en stookkosten.

3.B.2 Beleidsverklaring


Civiele technieken de Boer bv wil milieuvriendelijk en duurzaam bouwen, dat wil zeggen bewust blijven werken aan het vermijden van milieuonvriendelijke effecten, zowel op de bouwplaatsen als op kantoor, dit geheel minimaal binnen het kader van de wettelijk gestelde milieu-eisen. Civiele technieken de Boer bv heeft inzicht in haar Carbon Footprint en communiceert hier zowel intern als extern over. Dit met als doelstelling energiebesparing te realiseren en daarmee de uitstoot van CO2 zoveel mogelijk te beperken.
 
Het KAM-beleid van Civiele technieken de Boer bv wordt jaarlijks vanuit de managementbeoordeling vertaald in een taakstellend beleidsplan. In het verslag van de managementbeoordeling en het beleidsplan worden concrete verbeterdoelstellingen uitgewerkt op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu (inclusief de energiebesparings- en CO2-reductiedoelstellingen).

3.C.1 Nieuwsbrieven


Een belangrijk onderdeel van de prestatieladder is het transparant communiceren, zowel intern als extern, van het beleid, de reductiedoelstellingen, de behaalde resultaten en eventuele maatregelen. Ook het analyseren en ontdekken van trends binnen het bedrijf zijn interessant om mee te kunnen bijsturen.
In dat kader publiceren wij hieronder de uitgegeven nieuwsbrieven:
 
Nieuwsbrief 1 (1e helft 2010)
Nieuwsbrief 2 (2e helft 2010)
Nieuwsbrief 3 (1e helft 2011)
Nieuwsbrief 4 (2e helft 2011)
Nieuwsbrief 5 (1e helft 2012)
Nieuwsbrief 6 (2e helft 2012)
Nieuwsbrief 7 (1e helft 2013)
Nieuwsbrief 8 (2e helft 2013)
Nieuwsbrief 9 (1e helft 2014)
Nieuwsbrief 10 (2e helft 2014)
Nieuwsbrief 11 (1e helft 2015)

3.C.2 Communicatieplan


Communicatieschema
De commercieel directeur stelt jaarlijks in overleg met de projectleider CO2 een jaaragenda op voor periodieke communicatie (conform communicatieschema). Tevens worden de communicatie-documenten opgesteld. De commercieel directeur controleert de communicatiedocumenten op inhoud en vervolgens worden de communicatiedocumenten door de KAM-coördinator gepubliceerd.
Communicatieplan

3.D.1 Deelname aan initiatieven


Civiele technieken de Boer bv heeft zich op de hoogte gesteld van de verschillende initiatieven welke er in de sector en daar buiten spelen.
 
Op dit moment nemen wij deel aan:
1. Eco-chippen bedrijfsauto’s
VolkerRail wil het brandstofgebruik en daarmee de CO2-uitstoot van bedrijfsauto’s significant reduceren door het toepassen van een eco-chip in bedrijfsauto’s. Medio 2010 zijn er binnen Volker Rail verschillende voertuigen met een dergelijke chip uitgerust.
 
De uitstoot van Civiele technieken de Boer bv is in belangrijke mate toe te schrijven aan het verbruik van diesel door bedrijfswagens. Daarom verwachten wij op dit gebied besparingen te kunnen verwezelijken. Om deze reden hebben wij ons gecommiteerd aan dit initiatief.
 
In 2011 zullen wij minstens 2 personenauto’s en 2 bedrijfsauto’s met een dergelijke chip uitvoeren en nauwkeurig monitoren.
Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de website van VolkerRail
 
2. Tender DC-TEC
Civiele technieken deBoer bv heeft zich aangesloten bij het consortium Electric Cars. Hiermee ondersteunen wij de verduurzaming van wagenparken door auto’s aan te schaffen met nul-emissie. De technologie is er, de overheid staat erachter en economisch is er alles voor te zeggen.
 
DC-TEC (Dutch Consortium for the Tender of Electric Cars) gaat 3.000 elektrovoertuigen (EV) aanschaffen tegen dezelfde kosten als die van conventionele voertuigen. In 2011 beginnen de leveringen en kunnen deelnemers profiteren van nulemissie en een groter energie-rendement, maar met dezelfde functionaliteit als conventionele wagens.
 
3. Eigen initiatief: laadpunt tbv electrische voertuigen
Civiele technieken deBoer bv spant zich in om samen met ondernemers uit onze directe omgeving een oplaadpunt voor electrische auto’s te realiseren. In samenwerking met Athlon Carlease worden op dit moment de mogelijkheden onderzocht. Ook zullen er meerdere partners moeten worden gevonden.
Athlon Carlease is op het gebied van verduurzaming van wagenparken op verschillende manieren actief.
 
4. Eigen initiatief: reductiemaatregelen ambitieniveau 5 Renovatie Verkeersbrug Doesburg
Civiele technieken deBoer bv spant zich in om samen met ketenpartners om voor de renovatiewerkzaamheden aan de Verkeersbrug Doesburg de CO2-uitstoot te beperken zodanig dat voldaan wordt aan het CO2-ambitieniveau 5. Hiervoor vindt overleg plaats samen met ketenpartners om projectspecifieke maatregelen en initiatieven te ontplooien en toe te passen.

Certificaat niveau 3